Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

perezpkw
perezpkw
6379 a9da
perezpkw
- Chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
- Czym jest ‘to’?
- Przyszłością.
— Daniel Glattauer "Wróć do mnie"
perezpkw
A co jeśli nie będzie lepiej?
— babyimdreamin.soup.io
perezpkw
9072 5d61
perezpkw
2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
perezpkw
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viawerterowska werterowska
perezpkw
9667 2a0c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialifeless lifeless

July 01 2015

perezpkw
"Jedno słowo może zniszczyć wszystko" 


W sumie, dwa słowa... 
perezpkw
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromnoicoztego noicoztego viakaloryfer kaloryfer
perezpkw
8886 38bf
bo to sens mojego bycia.
perezpkw
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaszicko szicko
perezpkw
umierałem zbyt wiele razy
wierząc i czekając

czekając w pokoju
patrząc na popękany sufit
czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos...
doprowadzony do obłędu
— [C. Bukowski, fragment "z objęć..."]
Reposted fromlifeistragic lifeistragic viaszicko szicko
perezpkw
2746 d9f9
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszicko szicko

June 25 2015

perezpkw
5459 0476 500
A do tego dajcie mi pełen magazynek i swobodę dobrania celów... 
perezpkw
" Jeżeli nie da się od czegoś uciec, trzeba to pokochać. A to, co kiedyś się kochało, staje się naszym koszmarem..."
perezpkw
perezpkw
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viaszicko szicko
perezpkw
5181 aa76 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaeuphoriaa euphoriaa

April 26 2015

perezpkw
1550 6edf
Reposted frommisza misza viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl